تا مگر یک نفسم بوی تو آرد دم صبح…

تا مگر یک نفسم بوی تو آرد دم صبح...

تا مگر
یک نفسم
بوی تو آرد دم صبح…

همه شب
منتظر مرغ
سحرخوان بودم…

سعدی

در گوشه ي باغي نه به بارم،نه به دارم

من شاخه ي خشکیده ي یک کهنه درختم

در گوشه ي باغي نه به بارم،نه به دارم…

مرجان بیگي‌فر

جز من كه برای تو در این شهر،غریبم

جز من كه برای تو در این شهر،غریبم

جز من كه برای تو در این شهر،غریبم

هر بی سروپایی كه رسید از تو خبر داشت…!

 

نبی احمدی

ادامه مطلب …

اوج فلاکت و سوء تفاهم در عشق

اوج فلاکت و سوء تفاهم در عشق

اوج فلاکت و سوء تفاهم در عشق
این هست که یک نفر تو رو
برای خودت دوست داشته باشه
ولی دیگری تو رو برای چیزی که
نیستی به دست بیاره…

 

📽 ابله (The Idiot 1951)

 

توی گهواره چوبی پسری هست هنوز…

توی گهواره چوبی پسری هست هنوز...

گرگها خوب بدانند، در این ایل غریب
گر پدر مرد، تفنگ پدری هست هنوز
گر چه مردان قبیله همگی کشته شدند
توی گهواره چوبی پسری هست هنوز…

,

همه چيز فراموش می‌شود،حتی‌ يک عشق بزرگ

باور كن كه چيزی‌ به نام رنج عظيم،
تأسف عظيم
و يا خاطره‌ی‌ عظيم وجود ندارد!
همه چيز فراموش می‌شود،
حتی‌ يک عشق بزرگ…

 

آلبر كامو

ادامه مطلب …